Privacyverklaring Yource B.V.

29 maart 2019

Wij beseffen dat jouw privacy(bescherming) erg belangrijk is. Voor jou én ons. Deze Privacyverklaring is van toepassing op bezoekers en gebruikers van onze websites, de klantcontacten met ons bedrijf en onze medewerkers en met betrekking tot alle aangeboden producten en diensten van Yource en aan haar gelieerde ondernemingen en merken. Wij respecteren jouw privacy en informeren je hierbij over de gegevens die wij verzamelen en verwerken.

Wij werken volgens het Informatieblad van de Europese Commissie van 9 maart 2017 inzake consumentenbescherming, marketing en dataprotectie. Voor meer informatie klik hier.

Wat doen we?


Via onze website en/of e-mail en/of telefonisch worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij je eenmalig en eerst vragen om je uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verantwoordelijke, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de cliënt/opdrachtgever aangewezen doel.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Yource B.V.

Wat zijn mijn privacyrechten?

Je hebt de volgende privacyrechten:

 • Het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van jouw persoonsgegevens (die je zelf aan ons hebt verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling van jouw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Contact

Voor vragen, een klacht of verzoeken als hierboven genoemd of een suggestie over deze privacyverklaring of over jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Dan gaan wij hier graag met je over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens of nationale toezichthouder in te dienen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Yource B.V.
Postbus 3650, 1001 AL Amsterdam
privacy@your-ce.com

Reactietermijn

Yource zal op enig verzoek binnen 4 weken inhoudelijk reageren en/of besluiten.

Gebruik van onze diensten en doelen

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:

Het claimen van compensatie, een vergoeding of refund bij een luchtvaartmaatschappij, reisorganisator of wederverkoper, zo nodig via een gerechtelijke procedure of het treffen van andere rechtsmaatregelen ter verkrijging van een bewijspositie, communicatie via WhatsApp, o.a. voor het uitwisselen van documenten, facturen, verklaringen. Hashed informatie wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. Zie hiertoe ons Cookie-beleid, en onder "Zorgt Yource B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?".

Nog geen 16

Wij wensen uitdrukkelijk geen persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke voogd/vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen of je benaderen om deze toestemming alsnog te verkrijgen van een ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke gegevens heeft Yource B.V. of verkrijgt Yource B.V. van mij?


Om onze diensten te kunnen aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:


 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer (mobiel);
 • Geslacht;
 • Geboorteland;
 • Geboortedata;

In sommige gevallen verwerken wij of verkrijgen wij (soms ongevraagd of onbedoeld) tevens de volgende persoonsgegevens, o.a. indien dit wordt vereist door een aan te spreken wederpartij als een luchtvaartmaatschappij, reisorganisator of wederverkoper en/of voor het plegen van rechtshandelingen en eventuele gerechtelijke stappen:


 • Kopie Europese Identiteitskaart of paspoort;
 • Burgerlijke staat
 • Bagagetag;
 • Reisroute;
 • Dieetwensen die op een reisovereenkomst of boekingsbevestiging staan;
 • Informatie die als gevolg van een dieetwens tot een religie, levenswijze of je beroep te herleiden is

Formulieren en nieuwsbrief

Onze website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor gebruikmaking van onze dienstverlening.
De gegevens die je ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van de dienstverlening.
Wij bieden ook een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze diensten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is. Zo verplicht de belastingwetgeving ons om zeven jaar lang een financiële administratie te bewaren. De facturen die wij opmaken, de betalingen die je doet en wij doen, de controle van onze administratie door een accountant of administratiekantoor; alle financiële gegevens moeten bewaard blijven gedurende 7 jaar inclusief de contactgegevens van onze klanten en de financiële data. Indien je echter gebruik maakt van je wettelijke recht om binnen 14 dagen af te zien van de gegeven opdracht, wissen wij je persoonsgegevens in zijn geheel.

Kopie ID

Met betrekking tot een kopie ID of paspoort adviseren wij je ten zeerste een kopie, app of scan te gebruiken de het mogelijk maakt je Burgerservicenummer weg te laten. Dit om ID-fraude te voorkomen en omwille van uw privacybescherming.

Privacy na opdracht

Indien je ons enige opdracht gegund hebt, verwijderen wij alle privacygevoelige data definitief zoals de kopie ID na afwikkeling of het einde van de opdracht, met inachtneming van onze Algemene Voorwaarden. Wel zijn wij wettelijk verplicht een factuur met daarop de betaal- en klantgegevens 7 jaar te bewaren. Dit geldt eveneens voor de eventuele financiële transactie via een bank of andere betaalfaciliteit. Wij bewaren informatie over de opdrachtverstrekking 2 jaar lang in verband met eventuele aanspraken.

Sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.

Je persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien je de baan – helaas - niet hebt gekregen. Indien wij je toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrijkomen, zal deze termijn een jaar zijn.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Wij maken alleen - indien noodzakelijk - gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk je persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen
 • Juridische partners
 • Marketing Campagnes

Doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts naar landen die conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield.

Zorgt Yource B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?

Yource B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

Yource B.V. zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding, behalve in het geval er openbare rechtshandelingen worden gepleegd;Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;Personeel wordt getraind rondom privacy;Strikt wachtwoordbeleid; zorgt ervoor dat data die gebruikt wordt om klant- of regiogerichte campagnes te voeren gehast worden met Google. Deze zijn derhalve nimmer leesbaar voor derden. Indien u echter een Google-account heeft, bent u al deels akkoord gegaan met doeleinden en het delen van data die door Google gebruikt worden om advertenties op een regio of stad te richten. Niet op de persoon. Voor alle duidelijkheid; er worden geen mailadressen, postcodes en huisnummers, namen of dossiers gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is om een vordering in te dienen bij een wederpartij (procespartij), rechtbank of deurwaarder.

Voor meer informatie over onze beveiliging kun je ons via de gegevens onder Contact bereiken.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het geval van een significante wijziging, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verkoop of overdracht van een website of ons bedrijf waarbij een geheel nieuw Privacybeleid zou ontstaan.

Beveiliging

Onze websites zijn beveiligd met het SSL-protocol (https). De transmissie en het syncen van data vindt plaats over sterk beveiligde netwerkverbindingen. Wij maken voorts gebruik van professionele, betaalde en altijd geüpdatete antivirus- en anti-hackprogramma’s. Voor de communicatie en de raadpleging of verwerking van bestanden wordt er gebruikt gemaakt van een encrypted VPN-verbinding. De back-up opslag van data vindt 24/7 plaats via een encrypted-verbinding via eigen gehuurde servers in Europa. Je kunt bestanden via je persoonlijke inlogpagina op onze site uploaden. De toegang tot deze bestanden is op het hoogst mogelijke niveau versleuteld en beveiligd, waarbij je een persoonlijke HASH wordt toegekend. Alle netwerkverbindingen met de webserver zijn beveiligd met sterke encryptie. Een versleutelde gegevensverbinding tussen gebruikers en de applicatie voorkomt dat de authenticatiegegevens van gebruikers misbruikt kunnen worden en de vertrouwelijkheid en integriteit van door de applicatie verwerkte gegevens tijdens het transport kan worden gecompromitteerd. Het systeem dient een A-score te hebben op https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html.. Yource heeft deze A-score. Wachtwoorden (van beheerders/Yource) worden op het systeem en/of in een database nooit in leesbare vorm opgeslagen. In plaats daarvan wordt een “one-way hash” van het wachtwoord inclusief salt vastgelegd om de authenticatie uit te kunnen voeren. Door een gehashte variant van een wachtwoord op te slaan, wordt de impact van eventuele data diefstal enorm beperkt.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Yource B.V. terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Op onze website kun je mogelijk hyperlinks van derden aantreffen en/of Social Media-links. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen, noch het Privacybeleid van deze derden. Dit betekent ook dat deze derden cookies kunnen plaatsen om je bezoek- en clickgedrag op een website bij te houden of monitoren. Wij maken geen bewuste reclame voor derden op onze website.

Maakt Yource B.V. gebruik van Cookies?

Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies klik hier.