Terug naar nieuws

Termijn voor het vorderen van compensatie bij vertraging en annul

Luchtvaartmaatschappijen hanteren bij het indienen van een claim voor vlucht vertraging en annulering van vluchten een verjaringstermijn van twee jaar. Ze baseren dit op de regels in het Verdrag van Montreal en het Verdrag van Warschau. Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat de verjaringstermijn per lidstaat moet worden bepaald en niet de Verdragen van Montreal en Warschau.Joan Cuadrench Moré spande een zaak aan tegen KLM vanwege een geannuleerde vlucht. Echter omdat de claim pas drie jaar later is ingediend heeft KLM betoogd dat de claim verhaard is. Zij beroepen zich op et Verdrag van Montreal en het Verdrag van Warschau waarin een verjaringstermijn van twee jaar is vastgesteld.       Het geschil werd voorgelegd aan de Audiencia Provincial de Barcelona in Spanje zij heeft het Europese Hof van Justitie om meer duidelijkheid gevraagd. In het Unierecht (Verordening (EG) nr. 261/2004 is de compensatieregeling voor vertraagde en geannuleerde vlucht vastgelegd. In deze wetgeving is echter geen verjaringstermijn bepaald dit staat in eerder genoemde verdragen. Welke termijn moet nu worden gehanteerd?

In het arrest oordeelt het het Europese Hof dat de termijn waarbinnen vorderingen tot betaling van de door het Unierecht vastgestelde compensatie voor de annulering van een vlucht moet worden ingesteld, wordt bepaald overeenkomstig de voorschriften van de verschillende lidstaten betreffende de verjaring van vorderingen. 

Daarnaast heeft het Europese hof geoordeeld dat het bepalen van de verjaringstermijn buiten de werkingssfeer van de Verdragen van Warschau en Montreal valt. De huidige wetgeving voorziet al in een autonoom stelsel van gestandaardiseerde en onmiddellijke schadevergoeding bij vlucht vertraging en annulering van vluchten.